pm3_2.jpg
           
grafika
Powiązane pliki:
Certyfikat "Przedszkole Misiowej Mamy" 2020

D L A

P R Z E D S Z K O L A
C E R T Y F I K A T   U C Z E S T N I C T W A
W  S P O T K A N I U    C Z Y T E L N I C Z Y M   O N - L I N E
Spotkanie czytelnicze odbyło się w ramach
prowadzonego przez nauczycieli przedszkola
kształcenia na odległość
P R Z EDS Z KOL E   MI S IOWE J   MAMY

 

„Przedszkole Misiowej Mamy”

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jednostki systemu oświaty, w tym również przedszkola, od 25 marca 2020r. zobowiązane zostały do realizacji zadań zawartych w podstawie programowej za pomocą technik i metod nauczania na odległość. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci oraz ich rodzice stanęli przed nowym wyzwaniem. Nikt nie spodziewał się sytuacji z którą przyszło się zmierzyć. Odpowiedzią na nową sytuację edukacyjną stał się projekt: „Przedszkole Misiowej Mamy”, którego autorem jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej oraz autorką projektu ogólnopolskiego „Mały Miś w świecie literatury”. Projekt powstał 20 marca 2020, a więc niezwłocznie po ogłoszeniu Rozporządzenia MEN. 25 marca zgromadził ponad 2000 nauczycieli z całej Polski, a na jego finiszu liczba uczestników zwiększyła się pięciokrotnie. Nasze przedszkole wykorzystywało proponowane zabawy, dostosowując je do potrzeb dzieci z grupy przedszkolnej Zuchy II.

Zabawy proponowane dzieciom w ramach projektu opierały się na aktywnościach możliwych do wykonania w warunkach domowych. Przede wszystkim miały za zadanie rozwijanie samodzielności dzieci, pogłębianie relacji miedzy dziećmi a rodzicami oraz odnalezienie się w nowej, trudnej sytuacji.

Pobyt w domu dał możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym dał szansę wzbogacania ich słownictwa. Dobór tematów dotyczył zagadnień bliskich dziecku.

Rodziców zachęcano do znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi, do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk. Zabawy pozwalały dzieciom na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Dziecko uczestnicząc w projekcie miało szansę nabyć szereg wiadomości i umiejętności.

 Wioleta Matyjakowska

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się